Målsætning for Løgum Håndbold

 
Løgum Håndbolds primære formål er at varetage medlemmernes interesse for håndboldsporten, og vi har derfor som målsætning, at
 • det skal være sjovt at spille håndbold i Løgum
 • der skal være plads til alle, både bredden og eliten
 • vi skal styrke bredden for at få eliten
 • så mange som muligt spiller håndbold
 • styrke det sociale samvær
 • ledere og trænere får tilbud om relevante kurser
 • Der foreligger børneattester på alle ledere/trænere (Lovpligtig)
 • Vi har to voksne trænere til alle hold
 • der er en rød tråd fra mikro til seniorspiller
 • alle får nogle gode oplevelser via stævner og arrangementer
 • der lyttes til medlemmernes ønsker og meninger
 • Fair Play og god opførsel er kendetegnende for Løgum Håndbold
 • vi har et godt samarbejde med øvrige afdelinger i Løgum IF
 • vi har et godt forhold til sponsorer og øvrige samarbejdspartnere
 • vi har orden i økonomien

Punkterne er nævnt i tilfældig rækkefølge og er ikke udtryk for en prioritering.

 
 

Etiske spilleregler i Løgum Håndbold

 
I en forening som vores mener vi, det er vigtigt at have nogle etiske regler, som alle i foreningen skal efterleve. Vore arrangementer, træninger, møder m.v. bør afvikles på en måde og i en atmosfære, så alle er trygge ved at deltage i dem, og sådan at forældre er trygge ved at overgive deres børn i vores varetægt.

Trænere, ledere og seniorspillere skal altid være bevidste om, at de er rollemodeller for børn og unge i foreningen, hvilket bl.a. sker ved at huske at håndbold er

 • sjovt
 • et holdspil
 • fair play
 • respekt og
 • engagement

En generel regel er altid at behandle andre, som man selv ønsker at blive behandlet.

I det følgende vil foreningens politik på enkelte områder blive gennemgået nærmere lige som foreningens sanktionsmuligheder, hvis de etiske spilleregler ikke bliver overholdt, nævnes.

Kontingentrestance

Alle spillere, trænere og ledere i Løgum Håndbold skal betale kontingent. Hvis dette ikke sker inden de af bestyrelsen fastsatte frister og efter at vedkommende er blevet rykket to gange, har bestyrelsen bemyndigelse til at udelukke den pågældende af foreningen, og spillere kan blive frataget retten til at spille kampe.

En spiller, som er i kontingentrestance til os, kan godt få udleveret sit spillercertifikat, men spilleren må ikke spille for en ny klub, før kontingentrestancen er betalt.

Alkoholpolitik

Børn og unge under 18 år må ikke nyde alkohol, når de deltager i aktiviteter i Løgum Håndbold’s regi. Trænere og ledere nyder ikke alkohol i børn og unges påsyn i forbindelse med aktiviteter for Løgum Håndbold.

Overtrædelse af alkoholpolitikken kan i førstegangstilfælde give en advarsel eller en påtale. Ved flergangstilfælde eller alvorligere overtrædelser kan det medføre bortvisning for en kortere eller længere periode. Bestyrelsen vurderer i hvert enkelt tilfælde overtrædelsens grovhed.

Vi er vidende om, at seniorspillere nyder en øl efter kamp eller træning, hvilket hovedsageligt foregår i omklædningsrummet. Må ikke foregå i spillertøj.

Kørselspolitik

Når børn og unge skal ud til kamp, er det i de fleste tilfælde forældrene, som skiftevis kører.

Vi forventer, at færdselsreglerne overholdes, og at børnene er forsvarligt fastspændt med sikkerhedsseler, hvor dette er muligt. Overtrædelse skal medføre en påtale fra træneren for holdet, eller hvis denne ikke føler sig i stand til det, af et bestyrelsesmedlem.

Røde kort/bøder

Senior- og ynglingespillere betaler selv bøderne tildelt af JHF og DGI i forbindelse med røde kort fra dommerne under kampe. Dette er meddelt spillerne ved spillermøder før sæsonen.

Vi forventer, at vore trænere opfører sig ordentligt på bænken. Træneren betaler selv bøden ved et eventuelt rødt kort for "brok".

Pædofili- og misbrugspolitik

Trænere, ledere og voksne af det modsatte køn må ikke komme i omklædningsrummet under omklædning og bad og bør ikke bade samtidigt med børn.

Trænere og ledere bør ikke være alene med èt barn i længere tid, men sikre sig, at der altid er mindst èn anden voksen til stede.

Trænere og ledere skal respektere det enkelte barn/unges grænser for kropskontakt. Kys og berøring af kønsdele er aldrig acceptable.

Trænere og ledere må ikke krænke børn/unges blufærdighed eller udsætte dem for seksuelle krænkelser af såvel fysisk som ikke-fysisk karakter.

Trænere og ledere skal sikre og selv praktisere en omgangstone, som sikrer, at ingen udsættes for verbale krænkelser.

Observerer man brud på disse regler, skal det meddeles til bestyrelsen, som så tager affære i forhold til, hvilken situation der er tale om.

Rygepolitik

Der ryges ikke i omklædningsrum og andre steder, hvor det er tydeligt afmærket, at man ikke må ryge. Rygere tager altid skyldige og fornuftige hensyn til ikke-rygere.

Andet

Trænere, ledere og spillere skal til enhver tid efterleve de regler, som gælder på de steder, hvor de kommer i forbindelse med aktiviteter for Løgum Håndbold.

 

 
 

Copyright © 2009-2017 Løgum Håndbold   |   Senest redigeret 04-06-2017   |   Hjemmeside lavet af  www.helse-stuen.dk